โนมินี่ + บูเกิล
 
โนมินี่ + บูเกิล


ชื่อสามัญ : บิสไพริแบค โซเดี่ยม+ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (bispyribac sodium+fenoxaprop-p-ethyl) 10% W/V SC+6.9% W/V EC
ผลิตภัณฑ์ของ : Kumiai Chemical Industries Co., Ltd. Japan และ Bayer CropSciences AG, Germany เป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าว ชนิดผสมรวมกัน ฉีดพ่นข้าวอายุ 10-15 วัน เพื่อกำจัดวัชพืช เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว หญ้าแดง ผักปอดนา ขาเขียด กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก เป็นต้น
วิธีการผสม : ใช้โนมินี่ 1 ขวด (250 ซีซี.) และ ซันบินเดอร์ 1 ขวด (250 ซีซี.) เทผสมลงในภาชนะผสมเติม บูเกิล 1 ขวด (500 ซีซี.) ผสมลงในภาชนะคนละลายให้เข้ากัน จะได้น้ำยาผสมพร้อมใช้ 1,000 ซีซี.
 

 
อัตราและวิธีการใช้ (น้ำยา โนมินี่+บูเกิล ผสมพร้อมใช้) :
ชนิดเครื่องพ่น
อัตราการใช้/ถัง
ปริืมาณที่ฉีดพ่นได้
เครื่องพ่นสะพายหลัง
40 ซีซี.
(ขนาดถังน้ำยา 12-15 ลิตร)
(หรือ 80 ซีซี.ต่อไร่)
2 งาน (2 ถังฉีดต่อไร่)
ปั๊มแรงดันสูง
โนมินี่ 20-30 ซีซี. ผสม ซันบินเดอร์ 20-30 ซีซี.
(ขนาดถังผสมน้ำยา /200 ลิตร)
400 ซีซี.
5ไร่
หมายเหตุ : เป็นสูตรที่พัฒนาเพื่อกำจัดหญ้าทุกชนิด รวมทั้งหญ้าดอกขาวและหญ้าลิเก หลังฉีดพ่น 2-3 วัน ควรไขน้ำเข้านา
ขนาดบรรจุ : 100 ซีซี. และ 250 ซีซี.